Voorwaarden & disclaimer

Studio Van Westervoort (Kamer van Koophandel: 35025014), hierna te noemen De Studio, verleent u hierbij toegang tot haar website en nodigt u uit een overeenkomst aan te gaan.

De Studio behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Duur van de overeenkomst

De duur van de overeenkomst van de hosting is tenzij anders overeengekomen, minimaal twaalf maanden met daarna stilzwijgende verlenging per maand. De opzegtermijn na de eerste periode van twaalf maanden is één maand. De duur van overeenkomsten voor zover deze betrekking hebben op domeinnamen is minimaal 12 maanden, met daarna steeds een stilzwijgende verlenging per 12 maanden.

Alle overeenkomsten en abonnementen met zakelijke opdrachtgevers betreffende domeinnamen en webhosting worden aangegaan voor een eerste termijn van 1 (zegge één) jaar. Na het eerste jaar wordt het abonnement automatisch verlengd per jaar, behoudens tijdige opzegging (minimaal 1 maand voor het aflopen van de overeenkomst) door de zakelijke opdrachtgever of door Studio Van Westervoort.

Beperkte aansprakelijkheid

De Studio spant zich in om de inhoud van haar website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op deze website aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Studio.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.vanwestervoort.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met De Studio. Voor op www.vanwestervoort.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan De Studio nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Studio en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Studio, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Prijzen

Alle prijzen zijn exclusief BTW.